Vyhlášení voleb do školské rady

6. 10. 2022 – 7. 10. 2022
studijní oddělení KDC

Oznámení o konání řádných voleb do školské rady

Konzervatoře Duncan centre, Praha 4, Branická 41

Podle § 167 Zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním vyšším odborném a jiném vzdělávání (školského zákona) zřizuje zřizovatel školy školskou radu, která je orgánem školy umožňujícím zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

V souladu s Volebním řádem pro volby do školské rady škol zřizovaných MHMP se ve dnech 6. a 7. října 2022 uskuteční řádné volby dvou členů školské rady Konzervatoře Duncan centre za pedagogické pracovníky školy.

Navržení kandidáti:

Petra Hauerová, Dipl.um.

Dagmar Chaloupková, DiS.

Bc. Jan-Hugo Kopřiva

Všichni kandidáti souhlasí s kandidaturou do školské rady Konzervatoře Duncan centre.

Volby se uskuteční dny 6. října 2022 od 8 do 16 hodin a 7. října 2022 od 8 do 12 hodin ve studijním oddělení školy. Volby se konají tajným hlasováním na základě rovného a přímého volebního práva, tj. vhozením upraveného hlasovacího lístku do volební urny zapečetěné razítkem školy. Volič zásadně hlasuje osobně. Členy školské rady se stávají ti kandidáti, kteří získají nejvyšší počet hlasů. Jejich jména budou zveřejněna na přístupném místě v budově školy a na internetových stránkách školy.

Za přípravný výbor:  Radmila Machová, Zuzana Sýkorová, Dipl. um., Mgr. Jiří Voběrek

V Praze 5. 9. 2022