Přijímačky 2024

Ředitel Konzervatoře Duncan centre, Praha 4, Branická 41 vyhlašuje přijímací řízení do I. ročníku pro školní rok 2024/2025 v oboru vzdělání 82-46-P/02 SOUČASNÝ TANEC.

Předpokládaný počet přijímaných žáků v denní formě vzdělávání pro školní rok 2024/2025 do 1. ročníku je 20.

Přijímací řízení ke vzdělávání v konzervatoři se koná formou talentové zkoušky a individuálního pohovoru. Zkouška je komisionální. Při přijímacím řízení se postupuje podle § 88 Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, a Vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění Vyhlášky č. 243/2017 Sb. a Vyhlášky č. 244/2018 Sb.

Plné vyhlášení přijímacího řízení je k dispozici zde.

Žáci spadající do institutu dočasné ochrany podle zákona č. 67/2022 Sb., Lex Ukrajina, mají možnost nahradit doklad prokazující předchozí vzdělání (absolvování 7., případně 7. a 8. ročníku) čestným prohlášením. 

Koho hledáme?

Muzikální a kreativní osobnosti s tanečním a pohybovým nadáním, které mají cit pro rytmus, kulturní přehled a hlavně zájem o obor.

Jak to probíhá?

Přijímací řízení probíhá ve dvou termínech a je dvoudenní. První den skládají uchazeči talentovou zkoušku. Ti, kteří v prvních dnech uspějí, postupují k další části talentové zkoušky, která se koná v následujících dnech. Konečné výsledky zveřejňujeme po vyhodnocení výsledků obou termínů mezi 5. a 15. únorem.

Kritéria hodnocení přijímacích zkoušek

Termíny přijímaček

1. den, 1. termín 15. ledna 2024, 1. den 2. termín 16. ledna 2024

 1. Pohybové a taneční dovednosti
  • přirozenost pohybu, tanečnost, výraz, dynamika
  • pohybové dispozice, správné držení těla, koordinace
 2. Rytmické a pohybové dovednosti, muzikalita
  • praktická část: udržení pravidelné pulzace a tempa; rytmické cítění; ztvárnění hudební fráze pohybem
 3. Čtenářská gramotnost
  • test; u osob, které splňují podmínky pro nekonání testu školní přijímací zkoušky, které ověřují učivo českého jazyka (osoby jak s cizím, tak českým státním občanstvím, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území ČR, ale již nikoli v zahraničních školách působících v ČR), proběhne podle § 20 odst. 4 školského zákona pohovor ověřující znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání

2. den, 1. termín 17. ledna 2024; 2. den 2. termín 18. ledna 2024

 1. Taneční technika
  • přirozenost pohybu, tanečnost, výraz, dynamika
  • pohybové dispozice, správné držení těla, koordinace
  • vnímání prostoru, kontakt, dynamika
 2. Taneční kreativita, improvizace
  • představivost, výraz
  • dynamika, vnímání prostoru
  • schopnost komunikovat prostřednictvím tance
  • taneční ztvárnění hudby
 3. Obecná kreativita
  • nápaditost, představivost, hravost
  • schopnost nahlížet věci z různých úhlů
 4. Individuální pohovor
  • portfolio žáka
  • všeobecný kulturní rozhled
  • poučený zájem o obor, motivace ke studiu zvoleného oboru

Jak se přihlásit a co potřebuji?

Vyplňte přihlášku a zašlete ji spolu s potřebnými dokumenty na adresu: Konzervatoř Duncan centre, Branická 41, 147 00 Praha 4 - Braník do 30. listopadu 2023.

 • úředně ověřené kopie vysvědčení z posledních dvou ročníků (pokud není prospěch potvrzený základní školou přímo na přihlášce)
 • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný obor vzdělání od praktického lékaře
 • motivační dopis uchazeče

Chcete se přihlásit?

Zašlete nám řádně vyplněnou přihlášku s potřebnými doklady do 30. listopadu 2023.

STÁHNOUT PŘIHLÁŠKU

Máte obavy z přijímaček?

Využijte možnosti účastnit se přípravného kurzu s našimi lektory a tanečníky a získejte potřebné znalosti a taneční dovednosti.

VÍCE O KURZU A TERMÍNY