Seznam uchazečů přijatých do 1. ročníku pro školní rok 2022/2023

9. 2. 2022 – 15. 2. 2022

Přijímací řízení ke vzdělávání v Konzervatoři Duncan centre, Praha 4, Branická 41 do 1. ročníku pro školní rok 2022/2023, obor vzdělání: 82-46-P/02, Současný tanec

Zveřejnění výsledků l. kola přijímacího řízení v  1. a 2. termínu (17. - 19. 1. 2022 a 18. - 20. 1. 2022 a náhradním termínu (7. – 8. 2. 2022).

Podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení bylo stanoveno jejich pořadí a vydána rozhodnutí o přijetí a nepřijetí ke vzdělávání v Konzervatoři Duncan centre, Praha 4, Branická 41.

Počet přijímaných uchazečů do 1. ročníku pro školní rok 2022/2023 je 20.

    SEZNAM PŘIJATÝCH UCHAZEČŮ DO 1. ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Pořadí

Evidenční číslo uchazeče

Celkový počet získaných bodů

1.

1

98,15

2.

35

95,48

3.

46

94,77

4.

57

91,44

5.

66

88,97

6.

56

88,66

7.

5

87,66

8.

40

86,46

9.

65

85,38

10.

11

84,25

11.

33

84,24

12.

22

83,73

13.

8

82,38

14.

25

81,99

15.

17

81,61

16.

20

79,88

17.

4

78,79

18.

14

77,13

19.

41

76,66

20.

52

76,61

Poučení pro přijaté uchazeče o právních důsledcích neodevzdání zápisového lístku (§ 60g Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Tímto zveřejněním seznamu přijatých uchazečů se považují rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání v Konzervatoři Duncan centre, Praha 4, Branická 41 pro školní rok 2020/2021, za oznámená (tzn., že od následujícího dne se počítá lhůta pro uplatnění zápisového lístku – viz níže).

Přijatý uchazeč potvrdí svůj úmysl vzdělávat se v dané škole odevzdáním zápisového lístku nejpozději do 10 pracovních dnů následujících po dni oznámení rozhodnutí o přijetí zveřejněním seznamu přijatých uchazečů (na nástěnce školy a webových stránkách školy). Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. Nepotvrdí-li uchazeč (nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče) odevzdáním zápisového lístku svůj úmysl vzdělávat se v dané škole, zanikají posledním dnem výše uvedené lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v příslušné škole.

Žák základní školy obdrží zápisový lístek ve své škole. Ostatním uchazečům jej vydá krajský úřad příslušný dle místa trvalého bydliště uchazeče. Zápisový lístek musí být podepsán nezletilým žákem a jeho zákonným zástupcem, v případě zletilosti podepisuje jen zletilý uchazeč.

Informace pro nepřijaté uchazeče

Pro nepřijaté uchazeče je vypracováno písemné rozhodnutí s odůvodněním nepřijetí. Rozhodnutí   bude zasláno doporučeným dopisem do vlastních rukou zletilého uchazeče nebo zákonného zástupce nezletilého uchazeče.

V Praze 9. 2. 2022