Seznam přijatých uchazečů do 1. ročníku 2023/2024

Vzdělávání / 6. 2. 2023 /

Přijímací řízení ke vzdělávání v Konzervatoři Duncan centre, Praha 4, Branická 41 do 1. ročníku pro školní rok 2023/2024, obor vzdělání: 82-46-P/02, Současný tanec

Zveřejnění výsledků l. kola přijímacího řízení v 1. a 2. termínu (16. - 18. 1. 2023 a 17. - 19. 1. 2023) a náhradním termínu (2. 2. 2023).

Podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení bylo stanoveno jejich pořadí a vydána rozhodnutí o přijetí a nepřijetí ke vzdělávání v Konzervatoři Duncan centre, Praha 4, Branická 41. Počet přijímaných uchazečů do 1. ročníku pro školní rok 2023/2024 je 20.

SEZNAM PŘIJATÝCH UCHAZEČŮ DO 1. ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024 

Pořadí

Evidenční číslo uchazeče

Celkový počet získaných bodů

Poznámka

1.

47

102,20

 

2.

30

99,00

 

3.

72

82,20

Postup podle Zákona č. 67/2022 Sb. Lex Ukrajina

4.

61

98,80

 

5.

83

98,40

 

6.

81

97,40

 

7.

44

92,00

 

8.

1

91,80

 

9.

109

75,80

Postup podle Zákona č. 67/2022 Sb. Lex Ukrajina

10.

41

91,60

 

11.

69

91,40

 

12.

20

91,20

 

13.

21

91,00

 

14.

105

89,40

 

15.

7

88,60

 

16.

85

88,00

 

17.

28

87,40

 

18.

17

87,00

 

19.

31

86,80

 

20.

111

86,60

 

Pořadí všech uchazečů je k dispozici zde.

Poučení pro přijaté uchazeče o právních důsledcích neodevzdání zápisového lístku

Podle § 60g Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Tímto zveřejněním seznamu přijatých uchazečů se považují rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání v Konzervatoři Duncan centre, Praha 4, Branická 41 pro školní rok 2023/2024 za oznámená (tzn. ode dne tohoto oznámení se počítá lhůta pro uplatnění zápisového lístku – viz níže).

Přijatý uchazeč (zákonný zástupce nezletilého uchazeče) potvrdí svůj úmysl vzdělávat se v dané škole odevzdáním zápisového lístku nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí, tj. od zveřejnění seznamu přijatých uchazečů na nástěnce školy a webových stránkách školy www.duncancentre.cz. Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

Nepotvrdí-li uchazeč (nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče) odevzdáním zápisového lístku svůj úmysl vzdělávat se v dané škole, zanikají posledním dnem výše uvedené lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v příslušné škole.

Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek v této základní škole. Ostatním uchazečům vydá na žádost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce zápisový lístek krajský úřad příslušný podle místa trvalého pobytu uchazeče, u cizinců podle místa pobytu na území České republiky, případně sídla školy, kam se uchazeč hlásí, pokud na území České republiky nepobývá. Při vydávání zápisového lístku ověří krajský úřad totožnost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce.
Zápisový lístek musí být podepsán nezletilým žákem a jeho zákonným zástupcem, v případě zletilosti podepisuje jen zletilý uchazeč.

Informace pro nepřijaté uchazeče

Pro nepřijaté uchazeče je vypracováno písemné rozhodnutí s odůvodněním nepřijetí. Rozhodnutí bude zasláno doporučeným dopisem do vlastních rukou zletilého uchazeče nebo zákonného zástupce nezletilého uchazeče.

 

V Praze 6. února 2023                                                                              Mgr. Petr Tyc                                                                                                                        ředitel Konzervatoře Duncan centre

Přijetí v rámci autoremedury

V souladu s § 87 zákona 500/2004 Sb., Správní řád, byli v rámci autoremedury, do 1. ročníku přijati uchazeči s přidělenými evidenčními čísly:

Evidenční číslo uchazeče

Celkový počet získaných bodů

35

86,50

13

86,20

Zveřejněním přijatých uchazečů (na informační nástěnce školy a současně na webových stránkách školy www.duncancentre.cz) se považují rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání na Konzervatoři Duncan centre, Praha 4, Branická 41, za oznámená.

Přijatý uchazeč potvrdí v souladu s § 60e odst. 6 svůj úmysl vzdělávat se v Konzervatoři Duncan centre odevzdáním zápisového lístku. Lhůta pro uplatnění zápisového lístku je 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí zveřejněním seznamu přijatých uchazečů.

  1. 2. 2023