Setkání v Nové síti

Vzdělávání / 14. 3. 2023 /

Setkání v Síti

Stejně jako minulý rok se i letos, 22. března, studenti 5. a 6.ročníku seznámí s profesní organizací Nová síť, která jim může být oporou v jejich vlastní umělecké práci po studiu. V místě jejího působení v pražských Holešovicích se setkají s vedením organizace ředitelkou Nové sítě a festivalu Malá inventura Adrianou Světlíkovou a s programovým ředitelem Nové sítě a uměleckým ředitelem festivalu Malá inventura Petrem Pohlem. Vznikne tak prostor a příležitost poznat zevnitř činnost a cíle jedné z nejdůležitějších organizací, která vedle nových forem divadel pečuje i o taneční obor jako součást živého umění.  

Adriana Světlíková – ředitelka Nové sítě a festivalu Malá inventura
Působí jako konzultantka, lektorka a mediátorka v oblasti živého umění, spoluiniciovala ceny Česká divadelní DNA, konferenci Culture Get-Together, dále program na podporu rezidenčních tvůrčích pobytů v rámci zemí V4 – VARP–PA, Czech Dance Showcase Edinburgh. Je členkou kulturních grantových komisí a členkou prezidia Českého střediska ITI. Absolventka FF UK (Kulturologie), vedla divadlo NABLÍZKO, kde byla mimo jiné  u zrodu prvních stínových tlumočení do znakového jazyka. Její hlavní pole zájmu je networking v rámci českých regionů a změna společenského klimatu skrze kulturu.

Petr Pola – programový ředitel Nové sítě a umělecký ředitel festivalu Malá inventura
Dramaturg, divadelní kurátor a odborný pracovník v neziskovém sektoru. Absolvoval magisterské a doktorské studium na Katedře estetiky FF UK a magisterské studium dramaturgie na KALD DAMU. Je dramaturgem autorského divadla Anička a letadýlko a vyučuje na Katedře filozofie ZČU v Plzni.

Nová síť je servisní organizace, která podporuje živé umění a otevřenou kulturu. Aktivně vytváří příležitosti pro spolupráci mezi regiony, Prahou i zahraničím, posiluje komunikaci mezi jednotlivými aktéry kulturního života a veřejnou správou, usiluje o decentralizaci, rozvoj a kultivaci občanské společnosti v ČR. Mezi hlavní projekty Nové sítě v roce 2023 patří ČESKÝ KULTURNÍ NETWORK NOVÁ SÍŤ, festival nového divadla MALÁ INVENTURA, mezinárodní projekt na podporu rezidenčních pobytů ART-IN-RES, konference o spolupráci v kultuře CULTURE GET-TOGETHER, mezinárodní projekt podporující živé umění v rurálních oblastech SPARSE PLUS a program na podporu mladých a začínajících umělců a umělkyň NOVÁ KREV NA SCÉNĚ.

Organizační struktura Nové sítě umožňuje reagovat na aktuální situaci v kultuře, zohledňovat požadavky ze strany umělců, odborné i laické veřejnosti a zapojovat je do širší sítě institucionálního fungování na komunální i mezinárodní úrovni.

Nová síť zaplňuje mezeru mezi státní správou, příspěvkovými organizacemi a jednotlivými aktéry kulturního života. Poskytuje zázemí a podporu pro plánování a rozvoj jednotlivých aktivit, koncepcí i komplexních projektů. Nabízí služby v oblasti mediátorství a advokacie jednotlivců i celých organizací. A zejména spojuje a zhodnocuje spolupráci mezi jednotlivci a organizacemi v ČR i zahraničí.