Poučení pro přijaté uchazeče o právních důsledcích neodevzdání zápisového lístku

Vzdělávání / 8. 2. 2019 /

Poučení pro přijaté uchazeče o právních důsledcích neodevzdání zápisového lístku

§ 60g Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Tímto zveřejněním seznamu přijatých uchazečů se považují rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání v Konzervatoři Duncan centre pro školní rok 2019/2020 za oznámená (tzn., že od následujícího dne se počítá lhůta pro uplatnění zápisového lístku – viz níže).

Přijatý uchazeč potvrdí svůj úmysl vzdělávat se v dané škole odevzdáním zápisového lístku nejpozději do 10 pracovních dnů následujících po dni oznámení rozhodnutí o přijetí zveřejněním seznamu přijatých uchazečů (na nástěnce školy a webových stránkách školy). Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. Nepotvrdí-li uchazeč (nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče) odevzdáním zápisového lístku svůj úmysl vzdělávat se v dané škole, zanikají posledním dnem výše uvedené lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v příslušné škole.

Žák základní školy obdrží zápisový lístek ve své škole. Ostatním uchazečům jej vydá krajský úřad příslušný dle místa trvalého bydliště uchazeče. Zápisový lístek musí být podepsán nezletilým žákem a jeho zákonným zástupcem, v případě zletilosti podepisuje jen zletilý uchazeč.