Informace pro oznamovatele

Informace pro oznamovatele protiprávního jednání podle zákona č. 171/2023 Sb.

Prohlášení o implementaci Směrnice EU o whistleblowingu.

V souladu se Směrnicí EU č.2019/1937 ze dne 10. 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení  práva  Unie  (dále  jen  Směrnice  EU),  s platností  ode  dne 17. 12. 2021, a v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, zavádí organizace Konzervatoř Duncan centre, Praha 4, Branická 41 jako povinný subjekt v souladu s článkem 8 Směrnice EU následující způsoby a pravidla pro oznamování protiprávního jednání.

 1. Škola jako povinný subjekt má zpracovanou vnitřní směrnici pro tuto problematiku, kterou zveřejňuje na své úřední Směrnice zavádí vnitřní oznamovací systém jako souhrn postupů při přijímání oznámení, jejich evidenci a zpracování, ochraně totožnosti oznamovatele a ochraně informací uvedených v oznámení.
 2. Každá osoba - oznamovatel, který se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností (Směrnice EU) dozví o porušování práv Unie, může podat informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít:
  • vnitřním oznamovacím systémem školy
  • prostřednictvím Ministerstva spravedlnosti
 3. Oznámení  vnitřním  oznamovacím  systémem  školy  je  možné  podat  následujícím způsobem:
  • písemně osobním předáním příslušné osobě
  • písemně prostřednictvím poštovních služeb doporučeným dopisem, nebo dopisem s doručenkou na adresu školy a označením obálky „Whistleblowing – neotvírat“
  • písemně elektronicky na e-mailové adrese oznameni(zavinac)duncancentre.cz
  • ústně osobně, pokud o to oznamovatel požádá a s příslušnou osobou si domluví místo a termín
  • ústně telefonicky, na telefonní číslo určené pro tyto účely
 4. Oznamovatel bude poučen o právech a povinnostech, které pro něj vyplývají ze zákona, o poučení bude vyhotoven záznam. Oznamovatel by měl jednat ve veřejném zájmu a  v dobré  víře,  že  jím  podávané  oznámení  se  opírá  o  věrohodná  fakta a skutečnosti. Pokud oznamovatel podá vědomě nepravdivé oznámení, dopustí se přestupku, za který lze uložit pokutu do 50 000 Kč.
 5. O ústním oznámení se pořídí jeho zvuková nahrávka nebo záznam, pokud s tím oznamovatel souhlasí.
 6. Totožnost oznamovatele je chráněným údajem, příslušná osoba je vázána mlčenlivostí. Oznamovateli podle zákona č. 171/2023 , náleží ochrana před odvetnými opatřeními. Ministerstvo spravedlnosti na svých internetových stránkách uvede informace, jak může oznamovatel postupovat v případě odvetných opatření.
 7. Pro oznámení lze využít formulář (rovněž vyvěšený na úřední desce), nebo způsob oznámení lze dohodnout s příslušnou osobou:

Kontaktní údaje příslušné osoby pro příjem a zpracování oznámení: 

Jméno, příjmení příslušné osoby

Ing. Miroslav Klimeš

Adresa pro zasílání písemných oznámení

Branická 41, 147 00 Praha 4

obálku označit "Whisleblowing - neotvírat"

Telefon

270 006 702

e-mail

oznameni(zavinac)duncancentre.cz