Rozvoj multikulturního vzdělávání na Konzervatoři Duncan Centre

Vzdělávání / 1. 10. 2018 /

Od 1. října 2018 do 30. června 2021 konzervatoř řeší projekt Rozvoj multikulturního vzdělávání na Konzervatoři Duncan Centre, reg. číslo: CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001250 v rámci Operačního programu Praha pól růstu.

Základním cílem projektu je posílit začlenění žáků z různých sociokulturních prostředí do života školy a pomáhat jim při překonávání různých překážek (jazykových i sociálních)- Toho chceme dosáhnout rozvojem vybavenosti pedagogů při práci se žáky z jiného kulturního prostředí (pedagogové získají zkušenosti prostřednictvím stáží na zahraničních školách i dalšího vzdělávání ). Dále chceme rozvíjet komunitní charakter školy, umožnit žákům ze všech prostředí setkávat se v rámci volnočasového klubu, kde se budou moci blíže poznávat. Chceme také využívat projektovou výuku v rámci různých hodin, jejímž cílem bude posílení multikulturních aspektů vzdělávání.

Jednou z aktivit, které ve škole probíhají, je volnočasový klub Podvečery na Duncanu. Pedagogové školy pro žáky chystají nejrůznější setkání - improvizační večery, taneční, filmové či diskuzní večery, mimoškolní akce. Cílem je umožnit žákům napříč ročníky  kulturami, aby se neformálně setkávali a měli možnost lépe se navzájem poznat.

Další aktivitou je zařazení projektové výuky zaměřené na multikulturní obsahy, například v rámci předmětu Bojové umění či současná taneční technika.