Kandidáti do školské rady Konzervatoře Duncan centre

Zajímavosti / 6. 9. 2019 /

Oznámení o konání řádných voleb do školské rady Konzervatoře Duncan centre, Praha 4, Branická 41

Podle § 167 Zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním vyšším odborném a jiném vzdělávání (školského zákona) zřizuje zřizovatel školy školskou radu, která je orgánem školy umožňujícím zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

V souladu s Volebním řádem pro volby do školské rady škol zřizovaných MHMP se ve dnech 7. – 9. 10. 2019 uskuteční řádné volby dvou zástupců pedagogických pracovníků do školské rady Konzervatoře Duncan centre, Praha 4, Branická 41.

Pedagogičtí pracovníci navrhli z řady oprávněných osob tyto kandidáty:

Petra Hauerová, Dipl. um.

Jan Malík, Dipl. um.

PhDr. Hana Moraová, Ph.D.

Mgr. Milli Neubert Janatková

Hana Součková

Dora Sulženko-Hoštová, Dipl. um.

BcA. Marta Vodenková

Jmenovaní kandidáti souhlasí s kandidaturou do školské rady Konzervatoře Duncan centre.

Volby se uskuteční dny 7. – 9. 10. 2019 vždy od 8 do 17 hodin ve studijním oddělení školy. Volby se konají tajným hlasováním na základě rovného a přímého volebního práva, tj. vhozením upraveného hlasovacího lístku do volební urny zapečetěné razítkem školy. Volič zásadně hlasuje osobně. Členy školské rady se stávají ti kandidáti, kteří získají nejvyšší počet hlasů. Jejich jména budou zveřejněna na přístupném místě v budově školy a na internetových stránkách školy.

 

Za přípravný výbor: Radmila Machová, Zuzana Sýkorová, Dipl. um., Mgr. Jiří Voběrek

 

V Praze 6. 9. 2019